FELHÍVÁS

Magántulajdonú ingatlanok előtt található közterületi rész ápolási munkáinak elvégzésére

Tisztelt ingatlan tulajdonos / bérlő!

Törvényi előírásoknak, valamint az Önkormányzati rendeletnek megfelelően Tapolca Város közigazgatási területén folyamatosan végeztetjük a zöldfelületek és zöldterületek kezelését, tisztán tartását. (Kaszálás, parlagfű mentesítés, gyomtalanítás, stb.)
Folyamatosan érkeznek bejelentések Hivatalunkhoz arra vonatkozóan, hogy sok gondozatlan ingatlan van, az ingatlanok előtti zöldterületek nincsenek lekaszálva, valamint az ingatlanokról kinyúló növények ágai, kihelyezett kövek vagy egyéb tárgyak (pl. virágtartó) akadályozzák az arra haladó gyalogosok, gépjárművek közlekedését.
Több közút esetében tapasztaltuk, hogy a benyúló ágak vagy a kihelyezett akadályok miatt annyira leszűkült a közutak (belterület és külterület, illetve a hegyi utak) közlekedési területe, hogy nagyobb gépjárművek pl. újabb gyártású tűzoltóautók, mentőautók, útkarbantartást végző gépjárművek, már nem férnek el. Másik probléma a közúti űrszelvény növényekkel történő beültetése, tereptárgyak elhelyezése, amely a csomópontokban és az ingatlanokról történő kihajtáskor kitakarja az elindulási látómezőt, továbbá a közút szélén történő parkolás esetén akadályozza a gépjárműből történő ki-és beszállást. A külterületi hegyi utak szabályozási szélessége 4 méter (± 10 %), melyet az út melletti ingatlantulajdonosoknak tisztán kell tartania, tilos a közlekedést bármilyen módon akadályoznia.
Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy:
A fás szárú növény tulajdonosának a kötelessége a növényzet ápolása, gondozása, valamint a szomszéd telekre átnyúló, közterületre kinyúló ágak levágása.

Jogszabályi előírások alapján a közúti és gyalogos űrszelvényeket szabadon kell hagyni, belógó tárgy nem akadályozhatja, ezért az ingatlan területén található fás szárú növényeknek az ingatlanról a közterületre kihajló ágait le kell vágni, ha bele ér az alábbiakban megadott méretekbe:
közúti űrszelvény a közút szélétől (ha az út kiemelt szegéllyel rendelkezik, akkor a szegélytől 50 cm-re, vagy a nyílt árok külső széle) függőleges irányban a légtér 4,5 méteres magasságig
A gyalogos űrszelvény a járda széltől/szegélytől 25 cm távolság szélétől függőleges irányban a légtér 2,5 méter magasságig
Közlekedésbiztonsági gallyazása az ingatlan tulajdonosának / bérlőjének kötelessége.
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004(I.28) GKM rendelet mellékletét képező szabályzat 3.2.2. b.) pontja alapján:
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986 (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§ pontjai alapján:
„Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körül járására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

4) Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008.(VI.02.) Kt. rendelet 26§ (5) bekezdése szerint „…Az ingatlanok előtt húzódó csapadékvíz-elvezető árkokat az ingatlantulajdonosok kötelesek tisztítani, karbantartani”

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fentiek betartását a Hivatal fokozottan ellenőrizni fogja és rendelkezésekben foglaltakat megszegő személyekkel szemben a teljesítés végrehajtása érdekében hatósági eljárást kezdeményez.

Kérjük Önöket, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ingatlanuk, illetve az ingatlanuk előtti közterület, nyílt árok tisztán tartását, kaszálását, a közterületre ültetett fák, cserjék gallyazását és sövénynyírását szükség szerint, a növényzet állapotának megfelelően folyamatosan végezzék el.

Dobó Zoltán sk. dr. Németh Mária Anita sk.
polgármester jegyző