Közérdekű kategória bejegyzései

Ügyfélfogadás rendjének változása

A NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága balatonfüredi és zirci ügyfélszolgálatai 2017. december 8-tól 2018. január 2-ig zárva tartanak.

Az adózók a veszprémi központi ügyfélszolgálatot (8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 22-26.) kereshetik fel a hét minden munkanapján az alábbi nyitva tartás szerint:

hétfő            8:30 – 18:00

kedd             8:30 – 12:00

szerda          8:30 – 18:00

csütörtök     8:30 – 12:00

péntek          8:30 – 11:30

Az adózóknak egyes adóügyeik telefonos intézésére is lehetőségük van az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszeren (ÜCC) keresztül.  További hasznos információ és részletes útmutató a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) található. Az ügyek elektronikus intézéséről a 32-es, az ÜCC rendszerről a 33-as információs füzetben olvashatnak.

Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság

 

FELHÍVÁS – Gyulakeszi

Magántulajdonú ingatlanok előtt található közterületi rész ápolási munkáinak elvégzésére

 Tisztelt ingatlan tulajdonos / használó!

Törvényi előírásoknak, valamint az Önkormányzati rendeletnek megfelelően Gyulakeszi Község közigazgatási területén folyamatosan végeztetjük az önkormányzati zöldfelületek és zöldterületek kezelését, tisztántartását. (Kaszálás, parlagfű mentesítés, gyomtalanítás, stb.)

Az elmúlt időszakban számos bejelentés is érkezett arra vonatkozóan, hogy az ingatlanokról kinyúló növények ágai akadályozzák az arra haladó gyalogosok, gépjárművek közlekedését.

Több közút esetében tapasztaltuk, hogy a benyúló ágak vagy kihelyezett akadályok miatt annyira leszűkült a közutak (beleterület és külterület, illetve a hegyi utak) közlekedési területe, hogy nagyobb gépjárművek pl. újabb gyártású tűzoltóautók, mentőautók, útkarbantartást végző gépjárművek, már nem férnek el. A külterületi hegyi utak szabványos útszélessége 4 méter (± 10 %), melyet az út melletti ingatlantulajdonosoknak tisztán kell tartania, tilos a közlekedést bármilyen módon akadályoznia.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy jogszabályi előírások alapján az ingatlan tulajdonosának/ használójának kötelessége:

  • A fás szárú növényzet ápolása, gondozása, valamint a szomszéd telekre átnyúló, járdára, gyalogjáróra, közútra, közterületre kinyúló ágak levágása. A fával rendelkezni jogosult aki a fát ültette, illetve amennyiben annak kiléte nem ismert, azon ingatlan tulajdonos akinek az ingatlana elött a fa található.
  • Az ingatlan előtti járda, járda hiányában az ingatlan mentén két méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület rendszeres gondozása, kaszálása, tisztán tartása, télen hótól, jégtől való megtisztítása, síkosságmentesítése.
  • Az ingatlanok előtti nyílt árok tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok eltávolítása.
  • Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusító helyek használói, üzemeltetői az ingatlan előtti járdaszakaszt, ha a járda mellett zöldterület is van az úttestig, akkor a teljes területet kötelesek tisztán tartani. A közterületen a vendégeik, vásárlóik által okozott szennyeződések megszüntetéséről naponta kötelesek gondoskodni, tekintet nélkül arra, hogy a szemét az üzleti tevékenységből származik-e. A kereskedelmi- és vendéglátó ipari egységek, elárusító helyek előtt hulladékgyűjtő tartályok elhelyezése és tisztán tartása az üzemeltető feladata. E feladat kiterjed a hóeltakarítással és síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha a fenti rendelkezésekben foglaltakat felszólítást követően sem végzi el az ingatlantulajdonos vagy az ingatlan használója, abban az esetben a gondozatlan járdaterület tisztán tartását, a járda mellett nővő fű kaszálását, járdára nyúló fák, bokrok nyesését a Hivatal a kötelezettek költségére elrendelheti.

 

Kérjük Önöket, hogy a környezetünk védelme érdekében időben végezzék el feladataikat.

            Szennyainé Kovács Veronika

polgármester sk.

Lejárt diákigazolványok

Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, és december 16-tól egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

A tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után még október 31-ig érvényes azoknak a diákigazolványuk, akik idén nyár elején fejezték be tanulmányaikat. Ha a volt diák nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el – és más jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra –, akkor december 16-tól (a diákigazolvány lejártát követő 46. naptól) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez idén havonta 7 110 forint, naponta pedig 237 forint.

Ez azt is jelenti, hogy legkésőbb december 30-ig, azaz az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság lejártát (december 15-öt) követő 15 napon belül be kell jelentkezni a NAV-hoz, a 17T1011 jelű adat- és változás-bejelentő lapon. A nyomtatvány a www.nav.gov.hu honlapról letölthető és benyújtható ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy nyomtatva postán, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhó utáni hó 12. napjáig átutalással vagy csekken lehet befizetni a NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számlájára, amelynek száma: 10032000-06056229. Átutaláskor a közlemény rovatban az adóazonosító jelet fel kell tüntetni.

Lehetőség van arra is, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a volt diák helyett – hozzájárulásával és a NAV jóváhagyásával – más személy vagy szervezet fizesse meg.

A járulékfizetéssel és a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a NAV Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon lehet érdeklődni, illetve a NAV honlapján további hasznos információk találhatók a 17T1011-es adatlap kitöltési útmutatójában és a 91. számú információs füzetben.

Dr. Kis Péter András adószakmai szóvivő 

 

Decemberben kell dönteni az eváról

2017. december 1-je és december 20-a között választhatják 2018-ra az egyszerűsített vállalkozói adót (eva) az újonnan bejelentkező adózók. Azoknak, akik idén az eva szerint adóztak, és ezen jövőre sem változtatnak, nem kell újra bejelentkezniük.

Az Eva tv. hatálya alá bejelentkezni, illetve az alól kijelentkezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál lehet, egyéni vállalkozó esetében a 17T103, társas vállalkozás esetében a 17T203 számú adatbejelentő lapon. Az adatlapok 2017. december 1–jétől letölthetők a NAV honlapjáról (http://www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Egyszerű keresés/Összetett keresés), illetve papír alapon is hozzáférhetők a NAV ügyfélszolgálatain. A nyomtatványok ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton, illetve az ügyfélszolgálatokon személyesen is benyújthatók.

Az eva szerinti adózást többek között egyéni vállalkozók, egyéni cégek, betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, ügyvédi irodák és közkereseti társaságok választhatják december 20-ig. A bejelentkezés ugyanezen időpontig írásban visszavonható. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Ugyancsak 2017. december 20-ig, és szintén a 17T103, illetve a 17T203 számú adatbejelentő lapon lehet kijelentkezni az Eva tv. hatálya alól. Azoknak kötelező kijelentkezni, akik december 20-án nem felelnek meg az eva feltételeinek, például, ha ebben az időpontban adótartozásuk van.

Az egyéni vállalkozók a 2018-as első járulékbevallásban nyilatkozhatnak arról is, hogy magasabb összegű társadalombiztosítási ellátásokhoz a járulékokat a minimálbér másfélszerese feletti járulékalap után fizetik meg.

A NAV a bejelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve a kijelentkezésről értesíti az adózókat.

Részletes információk a témában itt találhatók.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dr. Kis Péter András adószakmai szóvivő
sajto@nav.gov.hu, 06-30/5429-418

“A csalást pedig a bírók büntetik…”

Rig Lajos 2015-ös megválasztása óta nagyjából fél tucatszor szólalt fel a Parlamentben a tapolcai egészségügyi ellátás helyzete miatt. Szóvá tette az aktív ellátás megszüntetése miatti problémákat, a mentők és az ajkai kórház indokolatlan leterheltségét. Felhívta a figyelmet arra, hogy a helyzet tarthatatlan, a kormányzat pártérdekek miatt emberéletekkel játszik!


Ahogyan 2012-ben, az aktív osztályok bezárásakor figyelmen kívül hagyta a Fidesz több, mint 12.000 tapolcai és környékbeli ember akaratát, kérését, úgy figyelmen kívül hagyta a saját ígéretét is 2015-ben, amikor az időközi választás hajrájában államtitkári szinten próbáltak szavazatokat szerezni a sebészet és a belgyógyászat visszaállításával. Látva, hogy a választási vereség után már közel sem akkora (mondhatni nulla) a kormányzati akarat a helyzet megnyugtató rendezésére, újonnan megválasztott országgyűlési képviselőnk kénytelen volt más megoldási lehetőségeket is felkutatni és javasolni. Így fogalmazódott meg a Sürgősségi Fogadóhely (SFH) kialakításának ötlete. Ennek lényegéről, és a megvalósítása érdekében folytatott tárgyalásairól TV és újságriportokban, sajtótájékoztatókon, Facebook bejegyzésekben és szórólapon tájékoztatta képviselő úr a térségben élő lakosságot közel 30 alkalommal idén február óta. Február 21-én és június 20-án személyesen tárgyalt az egészségügyért felelős államtitkárral a kérdésről. A következő találkozójuk november 29-én lesz. Érvei alátámasztására Rig Lajos két alkalommal is közérdekű adatigényléssel fordult az ajkai kórházhoz és a mentőszolgálathoz.
Elmondhatjuk, hogy a kitartó munka meghozta eredményét. A tények hatására úgy látszik győzött a józan ész a pártérdekek felett, és konkrét ígéretet született a tapolcai SFH mielőbbi megvalósítására. Természetesen először ennek jogszabályi hátterét kell megteremteni, amire már kétszer lett volna lehetőség, de sajnos nem történt meg. Bízunk abban, hogy nem politikai okok miatt!
Úgy tűnik közel járunk a folyamat végéhez, ami természetesen nem az út vége, hanem inkább csak az eleje. A végcél az, hogy újra teljes értékű kórházi ellátás legyen Tapolcán! Biztosak vagyunk abban, hogy képviselőnk ezért küzdeni fog mindig, minden erejével és minden lehetséges eszközzel!
Azt, hogy jó irányba halad a tapolcai egészségügy fejlesztése ezzel a lépéssel, mi sem mutatja jobban, mint a napokban történtek. Hirtelen megjelentek olyan szereplők az ügyben, akik eddig semmit sem tettek a sikerért, sőt inkább ellene voltak. Most pedig próbálják úgy beállítani, mintha az ő eredményük lenne. A mindent megoldó, a bezárás ellen semmit sem tevő és az SFH felállítását legjobban ellenző hirtelen azt próbálja előadni, hogy nekik köszönhető a fejlesztés! Kérjük, ne nézzék a tapolcaiakat ennyire ostobának!
Olyan ez, mintha az egyik futó elbújna egy bokorban a maratoni futás alatt és lapítana csendben, amíg a többiek végigküzdik a 42 kilométert. Aztán az utolsó 195 méterre felpattan és a mezőny élére áll, hogy ő szakítsa át elsőként a célszalagot. Akárhonnan nézzük, ezt csalásnak hívják. A csalást pedig a bírók büntetik. A bírói döntéshozatal esetünkben jövő áprilisban lesz, a bíróság tagjai a választópolgárok. Kérjük a tisztelt „bíróságot” hogy a tények ismeretében megalapozott döntést hozzanak!

Jobbik tapolcai szervezete

Tapolcaiak, diszeliek észrevételei a fórumon

Közmeghallgatást, majd lakossági fórumot tartott a város önkormányzata pénteken a Tamási Áron Művelődési Központban, később a Tapolca-diszeli faluházban.

Mindkét helyszínen számos észrevételt tettek, illetve választ vártak problémáikra a város és a településrész lakói. A megelőző évek lakossági fórumaihoz hasonlóan most is felmerült a hirtelen lezúduló esőzés idején felgyülemlett víz elvezetésének kérdése.

Ezúttal a MOL benzinkúttal szembeni körgyűrűnél, a Kossuth utca alsó felénél álló egyik társasház képviselője jelezte, hogy úszómedencévé változik a terület nagy esők idején. A kérdése ehhez kapcsolódott,  mikor tervezik be a város költségvetésébe a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukcióját? Az illetékesek, köztük Kozma Henrik alpolgármester válaszában elismerte, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer keresztmetszetének bővítése indokolt.

Az alpolgármester ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a csatornarácsokon bejutó síkosság mentesítő zúzalék, lombozat stb. is szűkíti a keresztmetszetet ezért a fedelek megtisztítása, ezáltal a bemosódás megakadályozása is sokat számít a víz zavartalanabb levezetése érdekében. A témába vágóan szóba került egy önkormányzati tulajdonú utcaseprő gép munkába állítása is, amelyet jövőre tervez beszerezni a város. Egy alkotmány utcai lakótömb előtti zúzalékos út újabb kátyúmentesítését is kérték a lakók, amelyre ígéretet kaptak a városvezetéstől.

Diszelben a temető kaszálásának múltbéli hiányosságai, a temetői vízcsap áttelepítésének igénye, egy fedett ravatalozó hiánya, egyes külső utak karbantartásának elmaradása,  a templom és az iskola melletti forgalom lassításának szükségessége és a kultúrház elavultsága merült fel a lakók részéről.

A kérések, panaszok túlnyomó többségét jogosnak ítélték az illetékesek, a közeljövőben megvizsgálják azok megoldásának lehetőségeit és írásban is tájékoztatják azokról a panaszosokat. /Töreky László/

Fogadják a zöldhulladékot

A lakosság 150 kilogramm mennyiségig térítésmentesen adhat le zöld hulladékot az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. által működtetett hulladékgyűjtő udvarban. A Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található hulladékudvarban lakcímkártya bemutatásával lehet igénybe venni a szolgáltatást.

Erről Ficsor Elza tájékoztatta lapunkat. Az ügyvezető hozzátette, hogy a beszállított zöld hulladék nem lehet szennyezett és nem tartalmazhat kötegelő anyagot (például drótot), ami az aprítást akadályozná.
Bővebb információ:
www.nhsztapolca.hu/szolgaltatasaink/hulladekgyujto-udvar/

Közlemény – Pályázati csomag fejlesztésre

Újabb 500 milliós nyertes pályázati csomag valósul meg Ajka – Tapolca – Sümeg térségében. Veszprém megyei oktatási intézmények, egyházi szervezetek, rendelő intézetek, kórházak és civil szervezetek köztük ajkai, sümegi, tapolcai iskolák, tanodák, egyesületek és alapítványok nyertek közel 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban – adta hírül sajtóközleményében Fenyvesi Zoltán.

A FIDESZ-KDNP 3. számú választókerületének elnöke, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke tájékoztatójából kiderül, hogy tanulók oktatását, tornatermek tantermek felújítását, akadálymentesítést, fűtés korszerűsítést valamint a kórházak betegeinek biztonságát szolgáló fejlesztéseket valósíthatnak meg a kedvezményezettek.

– Választókerületemnek 8 településén köztük Ajkán, Tapolcán, Sümegen és Csabrendeken valósulhatnak meg projektek. A támogatásból Ajkán a Molnár Gábor Műhely Alapítvány az önkéntes munkára fordíthat, az Ajkai Család-és Gyermekjóléti központ az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet fejlesztheti, a Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület védő-háló programot valósíthat meg, az Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola tornatermeinek és szaktantermeinek felújítása történhet meg, illetve további tornaterem felújítások történhetnek a Fekete-Vörösmarty iskolában. Fejlesztési forráshoz jutott még az ajkai Magyar Imre Kórház is, betegbiztonság növelését célzó fejlesztéseket valósíthat meg belőle, végül a Segítséggel Könnyebb Alapítvány az önkéntesek munkáját finanszírozhatja a kormányzati pénzből.  Sümegen és Tapolcán az Informált Társadalomért Alapítvány és a Nagycsaládosok Sümegi Egyesülete tanodát működtethet, továbbá a KLIKK felújíthatja a Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola infrastruktúráját.
A közel 500 millió forint összegben megvalósuló fejlesztések összetétele jól tükrözi azt a fejlesztéspolitikai irányt, hogy a kormány ott kíván segíteni, ahol reális és szükséges projekteket kívánnak a pályázók megvalósítani a humán szféra – oktatás, egészségügy, civilek – területén – írta közleményében Fenyvesi Zoltán.